Gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen 2013

Geplaatst op 21 februari, 2013 om 2:36 | In de categorie:

Eind februari ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen 2013. Op deze aanslag staat ook de nieuwe WOZ-waarde vermeld.
Het aanslagbiljet bevat de reguliere belastingen, zoals onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, hondenbelasting en afvalstoffenheffing. Daarnaast ontvangt u de afrekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing (Diftar). Deze afrekening betreft de ledigingen in 2012, dus ook de tarieven van 2012.

De WOZ-waarde

De WOZ-waarde op de beschikking van 2013 is de waarde per 1 januari 2012. De waarde voor 2013 is bepaald aan de hand van de marktprijzen van vergelijkbare objecten die rond de prijspeildatum 1 januari 2012 zijn verkocht. Er wordt geen rekening gehouden met gemiddelde dalings- of stijgingspercentages.
De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten de waarde vaststellen zoals die gold op 1 januari van het jaar ervoor, dus één jaar eerder. De gemeente mag daarom geen rekening houden met eventuele in het jaar 2012 opgetreden wijzigingen van het waardeniveau. Als er in 2012 een verbouwing of een andere wijziging plaats heeft gevonden aan een pand, dan moet de gemeente uitgaan van de toestand van dat pand op 1 januari 2013, maar wel naar het waardeniveau op 1 januari 2012.

Taxatieverslag

Iedereen die een aanslagbiljet met daarop een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan de gemeente verzoeken om een taxatieverslag. Dit kan schriftelijk of digitaal via de website van de gemeente Kampen. Via het WOZ-portaal kunt u met behulp van uw DigiD het taxatieverslag op vragen. Voor eigenaren of gebruikers van niet-woningen is het mogelijk om het taxatieverslag in te zien door op het WOZ-portaal een inlogcode via e-mail op te vragen.

Betaling van de aanslag

Voor de betaling van belastingaanslagen van de gemeente moet u het bankrekeningnummer 28.51.36.143 gebruiken. Let hier op bij het bankieren. Bij gebruik van een ander bank- of girorekeningnummer kan de verwerking van uw betaling onnodige vertraging opleveren. Wanneer u betaalt door middel van automatische incasso of gebruik maakt van acceptgirokaarten, dan gaat dit automatisch via het juiste bankrekeningnummer. Wanneer u zich niet houdt aan de betalingstermijnen krijgt u te maken met extra kosten. Kostenverhogende maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het verzenden van een aanmaning. Bij geen reactie kan dit weer tot een dwangbevel leiden. De kosten van de aanmaning en het dwangbevel zijn afhankelijk van de hoogte van het verschuldigde bedrag.

(Automatische) kwijtschelding

Als u niet in staat bent om de aanslag te betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft en geen vermogen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding.
Jaarlijks behandelt het team Belasting en Inning ongeveer 900 kwijtscheldingsverzoeken. Hiervan is bijna de helft een herhaald verzoek. Het betreft personen die in de voorgaande jaren volledige kwijtschelding hebben ontvangen en waar geen verandering van de inkomenssituatie (meer) plaatsvindt. De gemeente stelt deze groep vrij van de verplichting elk jaar opnieuw een kwijtscheldingsverzoek in te dienen. De betrokkenen hebben de gemeente gemachtigd, via een uitwisseling met het Inlichtingenbureau van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, gegevens op te vragen bij onder andere de Belastingdienst. Als uit deze gegevens blijkt dat de inkomenssituatie ongewijzigd is ten opzichte van vorig jaar, dan krijgen deze mensen automatisch kwijtschelding. Zij ontvangen wel een aanslag maar daar is de kwijtschelding al in verwerkt.
Mensen waarbij volgens deze gegevens (mogelijk) wijzigingen zijn opgetreden, ontvangen een brief met daarbij een verzoekformulier. Voor personen die niet eerder kwijtschelding hebben ontvangen is een kwijtscheldingsformulier beschikbaar in ons Digitaal Loket. U kunt het formulier ook afhalen bij de receptie van het Stadhuis.

Bezwaar

Informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de waardebeschikking of de belastingaanslagen kunt u vinden in de informatiefolder, in het Digitaal Loket of op de achterzijde van het aanslagbiljet. Wij raden u aan om telefonisch contact op te nemen voordat u bezwaar maakt.

Meer informatie

Bij de belastingaanslag ontvangt u als bijsluiter de Informatiefolder Gemeentelijke Belastingen 2013. Hierin staat beknopte informatie over de meest voorkomende belastingen. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen. U kunt ook terecht op onzeinternetpagina over belastingen en heffingen.
Daarnaast vindt u in het Digitaal Loket informatie over de Wet WOZ, het betalen van de aanslag, het aantekenen van bezwaar, het aanvragen van kwijtschelding, etcetera. U kunt uw vragen ook telefonisch stellen.
  • Belastingen: (038) 339 27 65
  • Invordering: (038) 339 28 16
  • Kwijtschelding: (038) 339 27 04
  • WOZ: (038) 339 41 41