Westmaas presenteert rapport Parkeergarage Buitenhaven

Geplaatst op 15 april, 2017 om 8:01 | In de categorie:

Volgend op de stillegging van de bouw van de parkeergarage door de inspectie SZW hebben de gemeente en aannemer Hegeman aan de heer Westmaas gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de voorbereiding en uitvoering van de realisatie tot aan het moment van de stillegging. Daarnaast is de heer Westmaas gevraagd om aanbevelingen te doen voor het vervolg. Op 4 april heeft de heer Westmaas zijn rapport afgerond en op 13 april heeft hij de raad geïnformeerd over zijn bevindingen tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.

Wethouder Meijering: ,,Het college is de heer Westmaas zeer erkentelijk voor het uitvoeren van het onderzoek en de bijdrage van betrokken partijen daaraan. Voor het vervolg willen we dat in het belang van álle betrokkenen het werk zo snel als mogelijk, maar vooral via een zorgvuldig proces op een veilige en verantwoorde manier voortgezet kan worden. Hiertoe werken we op dit moment samen met de aannemer aan een plan van aanpak op basis waarvan de inspectie het werk weer vrij kan geven. Het rapport en de aanbevelingen van de heer Westmaas dat nu voorligt dragen hieraan bij”.

Om het plan af te kunnen ronden zijn de resultaten van alle onderliggende onderzoeken nodig. Een aantal onderzoeken is inmiddels afgerond en een aantal loopt nog. Betrokkenen en omwonenden zullen goed worden meegenomen in het verdere proces. Het college heeft inmiddels een reactie verstuurd aan de heer Westmaas op zijn rapport. Hierin geeft het college aan dat de heer Westmaas er in is geslaagd om de gang van zaken overzichtelijk te presenteren en daarbij ook in grote mate verifieerbare feiten heeft vermeld. Wel stelt het college vast dat op een aantal onderdelen verklaringen en opvattingen van derden als feit zijn aangenomen welke voor de gemeente niet verifieerbaar zijn.

In grote lijnen onderschrijft het college de bevindingen en conclusies van de heer Westmaas. Het college vindt echter wel de conclusie ”dat door aannames en daardoor ontstane interpretatieverschillen zaken anders zijn gelopen dan de bedoeling was” onvoldoende duidelijk en onderbouwd. Het college is van mening dat de ontwerpfase en de aanbesteding door de gemeente uitermate doordacht en zorgvuldig is opgepakt en dat het bestek geen ruimte laat voor aannames of interpretatieverschillen. Het college stelt dan ook zorgvuldig uitvoering te hebben gegeven aan de verantwoordelijkheden van de gemeente als opdrachtgever. Verder blijkt uit het rapport dat gemeente en Hegeman op een aantal punten in het rapport van inzicht verschillen (agree to disagree). Hierover zijn partijen in gesprek.